You are here:
 
 

วิธีการประกวด STI Thailand Awards 2015

E-mail Print PDF

ระเบียบวิธีการประกวด STI Thailand Awards 2015

ผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1.วิสาหกิจขนาดใหญ่

2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.วิสาหกิจชุมชน

4.บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน

5.นักเรียน นักศึกษา


1. ผู้เข้าร่วมประกวดในข้อ 1-4 ต้องมีการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ มีผลงานด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจหรือชุมชน (แนวคิด สิ่งประดิษฐ์และการออกแบบ)

2. การสมัคร ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดดำเนินการส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียดผลงาน และคลิปวิดีโอแนะนำผลงานโดยสังเขปความยาวไม่เกิน 3 นาที (หากมี) เพื่อการประกวดกับผู้ประสานงานการจัดงานตามพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมประกวด  ดังนี้

กลุ่มจังหวัดตามภูมิลำเนาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

สถานที่/ที่อยู่ในการจัดส่ง

ผู้ประสานงานการจัดงาน

ภาคเหนือ

(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นางสาวศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี

โทร. 053-942-088-91 ต่อ 208

มือถือ 098-265-5425

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ภาคกลางและตะวันตก

(กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง

โทร. 02-4708554-6

มือถือ 081-554-3617

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ         ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40002

อาจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์

โทร. 043-202-401 ต่อ 125

มือถือ 081-661-4770

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ภาคใต้

(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 90110

นายภาคภูมิ ยอดปรีดา

โทร. 074-2899335

มือถือ  081-7388715

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ภาคตะวันออก

(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ดร.นรวิทย์ ไกรนรา

โทร. 038-103066

มือถือ 086-610-0525

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. ขั้นตอนการประกวด - ให้ผู้เข้าร่วมประกวดดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนการประกวด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วิธีการ

เอกสารสำคัญ

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการสมัคร

ให้ผู้เข้าร่วมประกวดดำเนินการส่งใบสมัครการเข้าร่วมประกวด (สามารถ download จาก www.sti.or.th หรือผู้ประสานงานของพื้นที่ตามรายละเอียดข้อ 4.3)

1. ใบสมัคร

- เอกสาร ว1 สำหรับผู้สมัครประเภทวิสาหกิจ

- เอกสาร ช1 สำหรับผู้สมัครประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

- เอกสาร 2 สำหรับผู้สมัครประเภทนักเรียน/นักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาผลงานตามเอกสารประกอบการรับสมัคร

คณะกรรมการฯ ในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวด ตามเอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการประกาศผลการตัดสินคัดเลือกรอบที่ 1

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่1 ผ่านเว็บไซด์ www.sti.or.th และผู้ประสาน งานของพื้นที่ 4.3)

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรายพื้นที่

ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ

ให้ผู้เข้าร่วมประกวดดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม โดยการนำเสนอผลงานในรูปแบบการนำเสนอสรุปผลงาน (Power Point Presentation)  เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (สามารถ download จาก www.sti.or.th และจากผู้ประสานงานของพื้นที่ 4.3)

1. เอกสารรูปแบบการนำเสนอผลงานผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมเข้าเสนอผลงาน

1. คณะกรรมการพิจารณา เอกสารนำเสนอผลงานของผู้สมัคร

2. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้เข้ารอบเพื่อนำมาเสนอผลงาน

ขั้นตอนที่ 6: ขั้นตอนการนำเสนอผลงานโดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

คณะกรรมการฯ ในพื้นที่ดำเนินการพิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวด โดยการนำเสนอของผู้เข้าร่วมการประกวด และ/หรือ ผู้แทน

ขั้นตอนที่ 7 : ขั้นตอนการประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัลระดับพื้นที่

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัลระดับพื้นที่ผ่านเว็บไซด์ www.sti.or.th

1. ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลระดับพื้นที่

ขั้นตอนที่ 8: ขั้นตอนการนำเสนอผลงานเพื่อการพิจารณาตัดสินรางวัลระดับประเทศ

คณะกรรมการฯ ระดับประเทศดำเนินการพิจารณาผลงานของผู้ชนะเลิศในระดับพื้นที่ โดยการนำเสนอของผู้เข้าร่วมการประกวด และ/หรือ ผู้แทน (ซึ่งอาจมีการประชุมพิจารณามากกว่า 1 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 9: ขั้นตอนการประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัลระดับประเทศ

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการตัดสินรางวัลระดับประเทศ ผ่านเว็บไซด์ www.sti.or.th

1. ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลระดับประเทศ

ขั้นตอนที่ 10 : ขั้นตอนการมอบรางวัลฯ

มอบรางวัล (โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร) แก่ผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศในงานปีแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ติดตามรายละเอียดจาก www.sti.or.th

1. ผลการพิจารณารอบสุดท้ายของคณะกรรมการระดับประเทศ

หมายเหตุ : ผลการพิจารณาของคณะกรรมระดับประเทศถือเป็นที่สุด

 

4. กฎกติกาการเข้าร่วมประกวดให้ผู้เข้าร่วมประกวดดำเนินการตามข้อกำหนด ดังนี้

· ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามขั้นตอน และต้องอำนวยความสะดวกหากมีข้อซักถาม

· ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดของผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น

· ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแสดงผลงานต่อคณะกรรมการฯ หากได้รับการร้องขอ พร้อมจัดแสดงชิ้นงานในวันงานมอบรางวัล

· ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎกติกาที่คณะกรรมการฯ ระดับประเทศประกาศ