You are here:
 
 

กลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน STI Thailand Award

E-mail Print PDF

กลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน STI Thailand Awards

1.1 วิสาหกิจของประเทศไทยในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นนิติบุคคลทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.1.1 วิสาหกิจขนาดใหญ่

วิสาหกิจที่มีการจ้างงานมากกว่า 200 คน สำหรับภาคการผลิตและบริการ และการจ้างงานมากกว่า 50 คน สำหรับภาคการค้า หรือมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่ รวมที่ดินมากกว่า200 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิตและภาคบริการ และมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมากกว่า 100 ล้านบาท สำหรับภาคการค้า (พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543กระทรวงอุตสาหกรรม

1.1.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิสาหกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 200 คน สำหรับภาคการผลิตและบริการ และการจ้างงานน้อยกว่า 50 คน สำหรับภาคการค้า หรือมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่ รวมที่ดินน้อยกว่า 200 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิตและภาคบริการ และมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินน้อยกว่า 100 ล้านบาท สำหรับภาคการค้า (พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543กระทรวงอุตสาหกรรม)

1.1.3 วิสาหกิจชุมชน

กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (พ.ร.บ. ส่ง เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548กรมส่งเสริมการเกษตร) ทั้งนี้ให้รวมถึง สหกรณ์ โดยความหมายว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 (พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542กรมส่ง เสริมสหกรณ์)

1.2 ประชาชนที่มีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ทั้งในมิติของ สังคม เศรษฐกิจ พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่

1.2.1 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ชาวบ้าน และ/หรือ ปราชญ์วิทยาศาสตร์ชาวบ้าน และ/หรือ ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชาวบ้านของชุมชน โดยจะต้องเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชาวบ้านและเป็นที่ประจักษ์ของคนในชุมชน มีผลงานในการส่งเสริม และ/หรือ สนับสนุน และ/หรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้กับชุมชน และเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่อาศัยในชุมชนที่นำองค์ความรู้ไปใช้ (ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของคณะ กรรมการฯ ในการตัดสินสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเป็นที่สิ้นสุด)

1.3 นักเรียนและนักศึกษา

1.3.1 นักเรียนและนักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาที่มีระดับเทียบเท่า (ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการตัดสินสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเป็นที่สิ้นสุด)