You are here:
 
 

วัตถุประสงค์

E-mail Print PDF

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลตัวอย่างให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย

2. เพื่อสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ให้มีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อการพัฒนาประเทศ

3.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ งาน วทน. สู่สาธารณชน