You are here:
 
 

หลักการและเหตุผล

E-mail Print PDF

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 17 (1) ในการจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ รวมถึงสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล ตามที่ปรากฏใน มาตรา 5 (10)  ที่ผ่านมา สวทน. ได้จัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555

เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. ตลอดจนการเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ตลอดจนให้มีการใช้วิทยาศาสาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และก่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรม STI Thailand Award เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูผลงาน ความตระหนัก สร้างคุณค่าและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน วทน. ในประเทศไทยทั้งในระดับวิสาหกิจ ชุมชน และประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2558 สวทน. มีแผนดำเนินงานโครงการ STI Thailand Awards ครั้งที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลักในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีพลวัตสูง ตลอดจนมีเครือข่ายการดำเนินงานที่หลากหลาย